Prog. wychowawczy

                                           Spis treści

 

Wstęp

I. Zasady wychowawcze i główne prawa dziecka uznawane w przedszkolu.

II. Zadania przedszkola w zakresie wychowania.

III. Zadania wychowawcze nauczycieli.

IV. Zadania wychowawcze rodziców.

V. Cele i obszary oddziaływań, cele szczegółowe i zamierzone efekty.

VI. Zasady budowania systemu motywacji.

VII. Nagrody i pochwały.

VIII. Wskazówki dla nauczycieli i rodziców do realizacji programu wychowawczego przedszkola  –  kilka praktycznych rad.

IX. Kodeks przedszkolaka.

X. Ewaluacja programu

 

Zakończenie

Warto wiedzieć co znani pedagodzy sądzą o wychowaniu dzieci.

 

Załączniki

Narzędzia do ewaluacji programu

 

 

                                                                                      Wstęp

 

Proces wychowania dziecka  przebiega   na  różnych  płaszczyznach i jest skutkiem wielu oddziaływań wychowawczych. Rodzice i nauczyciele doskonale wiedzą, że o wiele łatwiej jest kształcić  i wychowywać  dzieci, gdy  istnieje współdziałanie  różnych  środowisk, w  których dziecko się wychowuje. Dlatego tak ważnym jest przestrzeganie postanowień najważniejszych dokumentów gwarantujących dzieciom realizację ich praw, a przede wszystkim prawo do wychowania w warunkach gwarantujących ukształtowanie prawidłowej postawy dobrego obywatela, członka rodziny, przedszkolaka, ucznia, kolegi.

Program wychowawczy przedszkola opiera się na głównych założeniach:

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej  – Art.72 ust 1
 • Deklaracji Praw Dziecka uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1959 r.
 • Konwencji  o Prawach Dziecka uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1989
 • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

 

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione podstawy

Uznajemy, że:

 • dziecko jest samodzielnym podmiotem – ze względu na swoją niedojrzałość psychiczną  i fizyczną wymaga szczególnej opieki i ochrony prawnej;
 • dziecko wymaga poszanowania jego tożsamości, prywatności i godności osobistej;
 • rodzina jest najlepszym środowiskiem wychowawczym dziecka;
 • państwo wspiera rodzinę w wychowaniu dziecka, a przedszkole jest instytucją wspomagającą państwo w wykonaniu tego zadania.

 

Uznajemy, że:

 • rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka;
 • przedszkole pełni w swym oddziaływaniu wychowawczym funkcję wspomagającą rodziców.

 

Szczegółowe treści w zakresie kształcenia, wychowania i opieki zawarte są w podstawie programowej wychowania przedszkolnego określonej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17)

 

  Cele:

 1. Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
 2. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 3. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 4. Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
 5. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej( do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
 6. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek.

 

 

I. Zasady wychowawcze i główne prawa dziecka uznawane w przedszkolu.

Tworząc program wychowawczy przedszkola kierowaliśmy się poniższymi zasadami:

 • Zasada  dobra dziecka, zgodnie z którą wszystkie działania podejmowane są  w najlepiej pojętym interesie dziecka;
 • Zasada  równości, zgodnie z którą wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola, niezależnie od stanu psychicznego, fizycznego, materialnego są  traktowane  tak samo;
 • Zasada ujednolicenia oddziaływań wychowawczych, zgodnie z którą zadaniem przedszkola jest działanie mające na celu uświadamianie rodzicom ich roli  w wychowaniu dziecka i pozyskanie rodziców do współpracy.

 

       Spośród wielu praw gwarantowanych w niniejszym programie wychowawczym uznajemy, że dziecko przede wszystkim  ma :

 • prawo do życia i rozwoju na miarę własnych możliwości
 • prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania;
 • prawo do wyrażania własnych poglądów;
 • prawo do wolności od przemocy fizycznej, psychicznej, nadużyć seksualnych  i wszelkiego okrucieństwa;
 • prawo do wypoczynku i czasu wolnego;
 • prawo do godności i nietykalności osobistej;
 • prawo do nauki (bezpłatna i obowiązkowa w zakresie podstawowej – obejmującą obowiązek szkolny lub przedszkolny – 5 i 6 latki);
 • prawo do znajomości swoich praw.

 

 

Jednocześnie przedszkolak ma także obowiązki, które powinien przestrzegać:

 • postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi;
 • stosować normy grzecznościowe w stosunku do kolegów i osób dorosłych;
 • dbać o bezpieczeństwo, zdrowie swoje oraz kolegów;
 • przestrzegać zasad obowiązujących w grupie;
 • respektować polecenia nauczyciela;
 • utrzymywać porządek wokół siebie;
 • sprzątać zabawki po skończonej zabawie;
 • nie przeszkadzać innym w zabawie;
 • dbać o swój wygląd;
 • wywiązywać się z przydzielonych zadań i obowiązków;
 • nieść pomoc rówieśnikom i młodszym kolegom;
 • szanować godność i wolność drugiego człowieka;
 • informować nauczyciela o problemach.

 

Świadomość istnienia  praw dziecka  jest ważna, ale ważniejsze jest respektowanie tych praw przez wszystkich pracowników przedszkola, a także przez rodziców. Kierując się zasadą ujednolicenia oddziaływań wychowawczych opracowaliśmy  zadania, jakie ma w tym zakresie przedszkole współdziałając z rodzicami.

 

II. Zadania przedszkola w zakresie wychowania.

1)                 Diagnozowanie rozwoju dziecka, prowadzenie obserwacji w celu indywidualizacji zadań, dostosowania ich do możliwości dziecka.

2)        Zbadać oczekiwania rodziców  w zakresie metod wychowawczych;

3)        Poznać  i stosować metody skutecznego oddziaływania wychowawczego;

4)        Systematycznie przeprowadzać zajęcia profilaktyczno – edukacyjne uczące dzieci, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach oraz chroniące je przed niebezpieczeństwem;

5)        Współdziałać z rodzicami, nauczycielami, specjalistami oraz instytucjami w celu otoczenia opieką i  terapią  dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wychowawczymi

6)        Współdziałać z rodzicami wykorzystując skuteczne środki komunikacji interpersonalnej  dla wspólnego rozwiązywania problemów wychowawczych;

7)        Wspierać działania wychowawcze rodziców;

8)        Organizować dostosowane do możliwości dzieci sytuacje edukacyjne wyrabiające umiejętności społeczne dzieci w zakresie porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodnego funkcjonowania w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;

9)        Stosować system wzmacniania  pozytywnych zachowań dzieci;

10)    Uczyć tolerancji i akceptacji „inności”.

 

III. Zadania wychowawcze nauczycieli.

1)        Systematycznie poszerzać zakres swoich kompetencji wychowawczych, zwłaszcza umiejętności skutecznej komunikacji interpersonalnej;

2)        Poznać środowisko wychowawcze dziecka;

3)        Poznać oczekiwania rodziców  wobec przedszkola;

4)        Tworzyć bezpieczną dla dziecka atmosferę warunkującą  zdrowie fizyczne i psychiczne;

5)        Kształtować postawy wychowanków zgodnie z normami określonymi w programie wychowawczym przedszkola;

6)        Stosować metody wychowawcze wzmacniające pozytywne zachowania dzieci oraz eliminować zachowania niepożądane zgodnie z obowiązującymi w przedszkolu zasadami;

7)        Ściśle współdziałać z rodziną dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;

8)        Przekazywać rodzicom informacje o stanie rozwoju dziecka według zaleceń określonych w warunkach realizacji podstawy programowej;

9)        Wzajemnie  wspierać swoje działania w ramach pracy zespołowej nauczycieli.

 

IV. Zadania wychowawcze rodziców.

1)        Współdziałać z nauczycielami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i utrwalania efektów pracy wychowawczej nauczycieli;

2)        Angażować się w proponowane przez przedszkole działania w celu usprawniania swoich kompetencji wychowawczych;

3)        Wspomagać dziecko w rozwoju

4)        Przekazywać nauczycielom oraz dyrektorowi wnioski z obserwacji pracy przedszkola.

 

 

Cel główny:

Kształtowanie prawidłowych postaw w oparciu o wzmocnienia pozytywne.

 

V. Cele i obszary oddziaływań, cele szczegółowe i zamierzone efekty

 

 

Cel/ obszar oddziaływań wychowawczych

Cele szczegółowe

Zamierzone efekty

1.Kształtowanie czynnościsamoobsługowych, nawyków higienicznych i

kulturalnych

 

 • poznawanie i przestrzeganie

podstawowych zasad i zabiegów

higienicznych na rzecz własnego

zdrowia fizycznego i psychicznego

 • wdrażanie nawyków higienicznych i

kulturalnych,

 • usamodzielnianie dziecka,
 • eliminowanie zachowań agresywnych,
 • przestrzeganie kompromisu w

zabawie,

 • poznanie zasad savoir-vivre’u

 

 •  przejawia samodzielność w

czynnościach samoobsługowych

 • zna zasady dbałości o zdrowie i

przestrzega ich,

 •  stara się być samodzielne,
 •  rozpoznaje przybory i przedmioty

służące do wykonywania czynności

higienicznych, porządkowych

 • wykonuje prawidłowo podstawowe

czynności higieniczne

 • stosuje się do zasad kulturalnego zachowania
 • używa zwrotów grzecznościowych

 

2. Kształtowanie umiejętności społecznych,zgodne funkcjonowanie w grupie

 

 • budowanie systemu wartości,
 • wskazywanie dzieciom tego co dobre

i złe,

 • kształtowanie odporności emocjonalnej,
 • rozpoznawanie i nazywanie uczuć,

emocji,

 • radzenie sobie w nowych i trudnych

sytuacjach,

 • radzenie sobie ze stresem i

porażkami,

 • podejmowanie prób kontrolowania

swojego zachowania,

 • nabywanie nawyków poprawnego

stosowanie zwrotów grzecznościowych,

 • przestrzeganie umów i zasad,

 

 • kształtowanie poprawnych relacji z

dziećmi i dorosłymi,

 • stwarzanie warunków sprzyjających

zgodnej zabawie,

 • kształtowanie przynależności do

grupy , rodziny

 •  organizuje sobie zabawę,
 •  ma rozeznanie, gdzie można się

bawić bezpiecznie,

 • Współtworzy kodeks grupowy, przestrzega reguł i umów
 • orientuje się w tym co dobre i złe,
 • współdziała w zabawie,
 • dba o porządek,
 • umie określić , jakie zachowania są

pozytywne a które nie,

 • szanuje wytwory i pracę innych,
 • rozumie ,że inni mają takie same prawa i

potrzeby jak ono,

 • właściwie rozwiązuje konflikty,- jest

zdolne do kompromisu,

 •  swobodnie porozumiewa się z

rówieśnikami i osobami dorosłymi,

 •  uzasadnia swoje postępowanie,
 •  nazywa swoje emocje,
 • Przyznaje się do błędu, potrafi przeprosić

 

3. Kształtowanie umiejętności zabawy ipracy w grupie w trakcie zajęć

zorganizowanych i swobodnych

 

 • nabywanie zwyczaju reagowania na

wezwania i polecenia nauczycieli,

 • współdziałanie z rówieśnikami,
 • zgodne współdziałanie w zespole i

podejmowanie prób rozwiązywania

konfliktów na drodze negocjacji,

 • rozumienie konieczności szanowania

działalności innych

(nieprzeszkadzanie innym)

 • uważne słuchanie,
 • szanowanie wspólnych zabawek i
 • odkładanie ich na wyznaczone miejsce,
 • uznawanie wzajemnych praw do

uczestnictwa w zajęciach, rozmowach,

 

 • uważnie słucha, co ktoś do niego

mówi,

 • respektuje polecenia nauczyciela,
 • współdziała z rówieśnikami,
 •  skupia uwagę na wykonywanej

czynności,

 • sygnalizuje chęć wypowiadania się
 • wysłuchuje innych
 • czeka na swoją kolej
 • pomaga rówieśnikom w wykonywaniu zadań
 • bawi się tak, aby nie powodować zagrożenia i przykrości
4. Kształtowanie nawyków kulturalnegospożywania posiłków i właściwego

zachowania przy stole.

 

 • przezwyciężanie niechęci do

nieznanych potraw,

 • zachowanie prawidłowej postawy

przy stole,

 • prawidłowe posługiwanie się sztućcami,
 • stosowanie zasad kulturalnego

zachowania się przy stole w trakcie

spożywania posiłków,

 • wdrażanie nawyku spożywania zdrowej

żywności,

 • rozumie potrzebę picia wody

 

 

 •  zachowuje prawidłową postawę

przy stole w trakcie posiłków

 • nie huśta się na krześle
 •  stosuje zasadę kulturalnego

spożywania posiłków

 •  rozumie konieczność jedzenia potraw

niezbędnych dla prawidłowego

rozwoju i zdrowia,

 • zna zasady racjonalnego odżywiania się
 • pije wodę
 • próbuje przełamać niechęć do nieznanych potraw
5. Przestrzeganie umów dotyczących bezpiecznych i kulturalnychzachowań w budynku i poza  przedszkolem

 

 • przestrzeganie zasad bezpiecznego

poruszania się po drogach,

 • nieoddalanie się od grupy,
 • reagowanie na sygnał nauczyciela,
 • nauka asertywności i bezpiecznych relacji w stosunku do nieznanych osób,
 • unikanie sytuacji zagrażających

bezpieczeństwu

 • zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń rekreacyjnych
 • właściwe zachowanie się podczas

korzystania ze środków transportu.

 • zwiększenie bezpieczeństwa dzieci poprzez noszenie kamizelek odblaskowych
 • przełamywanie lęku przed udzielaniem dziecku pierwszej pomocy

 

 • zna i stosuje zasady ruchu drogowego, nie
 • oddala się od grupy,
 • nosi kamizelkę odblaskową
 •  reaguje na sygnał nauczyciela,
 •  bawi się bezpiecznie w ogrodzie

przedszkolnym,

 •  rozumie zasady sportowej rywalizacji
 • Pozwala udzielić sobie pierwszej pomocy

 

 

VI. Zasady budowania systemu motywacji:

1. stosować wzmocnienia zaraz po wystąpieniu zachowania pożądanego,

2. przechodzić od nagradzania ciągłego do sporadycznego,

3. unikać nadmiaru nagród,

4. nagradzać również próby wykonania czynności, wysiłek a nie tylko efekt,

5. zachować konsekwencję w stosowaniu wzmocnień

 

 

VII. Nagrody i pochwały.

 

Skutecznym środkiem wychowania są nagrody i pochwały:

1) pochwała indywidualna;

2) pochwała przed całą grupą;

3) pochwała przed rodzicami;

4)  nagroda poprzez sprawienie dziecku przyjemności zabawą przez niego wybraną;

5) pieczątka, rysunek, naklejka

6) dyplom uznania dawany na koniec roku;

7) pełnienie funkcji dyżurnego.

 

 

 • Nagradzamy za:
 • wysiłek włożony w wykonaną pracę,
 •  przezwyciężanie swoich słabości
 • bezinteresowną pomoc innym;
 • aktywny udział w pracach na rzecz grupy i przedszkola.

 

     Po ustaleniu norm postępowania należy również ustalić konsekwencje za brak respektowania wspólnie przyjętych norm:

1) upomnienie słowne indywidualne;

2) upomnienie słowne wobec grupy;

3) zadośćuczynienie wyrządzonej krzywdzie (przeproszenie, naprawienie);

4) odmówienie dziecku nagrody;

5) czasowe odebranie przyznanego przywileju;

6) poinformowanie rodziców o przewinieniu;

7) zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji;

8) „krzesełko do myślenia” chwilowe wykluczenie dziecka z zabawy w celu przemyślenia swojego postępowani

VIII. Wskazówki dla nauczycieli i rodziców do realizacji programu wychowawczego przedszkola  –  kilka praktycznych rad.

1)  Bądźcie  konsekwentni, róbcie to, co mówicie  i mówcie o tym, co robicie;

2)  Bądźcie świadomi, czego uczycie;

3)  Bądźcie żywym przykładem właściwego postępowania

4)  Bądźcie dobrymi obserwatorami dzieci;

5)  Dobrze poznajcie siebie i swoje możliwości;

6)  Połóżcie nacisk na pogłębianie swoich wiadomości i umiejętności;

7)  Twórzcie atmosferę wzajemnego zaufania i szacunku;

8) Nie oczekujcie, że natychmiast wystąpi u dziecka pożądana umiejętność, zmiany wymagają czasu;

9)  Bądźcie cierpliwi – pamiętajcie, że pośpiech szkodzi.

 

IX. Kodeks przedszkolaka

1) Wspólnie i zgodnie bawię  się z dziećmi;

2) Potrafię czekać na swoją kolej podczas zabawy;

3) Szanuję cudzą własność;

4) Wiem, że praca innych jest trudem, który należy szanować i tego samego oczekuję od innych;

5) Do zabawy biorę tylko te zabawki,  którymi teraz będę się bawić, a po skończonej  zabawie odłożę je na miejsce;

6) Bawię się tak, aby nie powodować zagrożenia i przykrości

7) Pomagam innym: młodszym i mniej sprawnym dzieciom;

8) Próbuję samodzielnie rozwiązywać sytuacje problemowe zgodnie z zasadami obowiązującymi w przedszkolu;

9) Stosuję formy grzecznościowe: proszę, dziękuję, przepraszam;

10) Wiem, że w przedszkolu jestem po to, aby nauczyć się wszystkiego, co będzie mi potrzebne w szkole.

X. Zasady zachowań obowiązujące w przedszkolu.

 

1. Zasady zachowania się podczas posiłków:                                                                       

1) Podczas posiłków przestrzegamy zasad bezpiecznego, kulturalnego, higienicznego zachowania się przy stole dbając o estetykę spożywania posiłków (mycie rąk przed i po  posiłku, używamy zwrotów grzecznościowych, nie kołyszemy się na krzesłach, nie bawimy się sztućcami, jemy powoli, spokojnie czekamy na swoją kolej, używamy serwetek itp)

2) Jemy w ciszy tj. nie mlaskamy, nie rozmawiamy, gdyż rozmowa w czasie jedzenia może być przyczyną zadławienia;

3) Osoba wyznaczona przez nauczyciela pełni funkcję dyżurnego.

4) Czekamy przy stoliku, aż wszyscy zjedzą posiłek

5) Po posiłku odpoczywamy.

 

2. Zasady zachowania się w łazience:

Do łazienki wychodzimy wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.Udając się do łazienki przestrzegamy ustalonych zasad bezpieczeństwa.

 • Mycie rąk

1)Myjemy ręce:

 • zawsze przed posiłkiem;
 • zawsze po skorzystaniu z toalety;
 • zawsze po powrocie z placu zabaw, spaceru, wycieczki;
 • w innych sytuacjach, kiedy są brudne (malowanie, lepienie itd.).

2)    Ustawiamy się w rzędzie i cierpliwie czekamy na swoja kolej;

3) Przestrzegamy ustalonej kolejności, najpierw załatwiamy potrzeby fizjologiczne, a następnie dokładnie myjemy ręce;

4) Do ubikacji wchodzimy pojedynczo;

5) Po wyjściu z ubikacji powoli pochodzimy do umywalki i myjemy ręce wg ustalonej kolejności korzystając wyłącznie z własnego ręcznika.

6)W czasie pobytu w łazience rozmawiamy wyciszonym głosem.

 

 • Mycie zębów

1)                 Systematycznie dbamy o higienę jamy ustnej.

2)                 Myjemy zęby zgodnie z ustaloną i przećwiczoną kolejnością

3)                 Korzystamy z własnych przyborów do mycia zębów i utrzymujemy je w czystości.

 

 • Higiena potrzeb fizjologicznych

1) Jeżeli chcę skorzystać z toalety w czasie zabaw i zajęć informujemy o tym nauczyciela;

2) Korzystamy z toalety wyłącznie pojedynczo;

3) Racjonalnie korzystamy z papieru toaletowego

4)Zawsze po sobie spłukujemy toaletę;

5) Po załatwieniu potrzeb fizjologicznych dokładnie myjemy ręce.

 

3. Zasady zachowania się w szatni:

1) Ustawiamy się w rzędzie i powoli wychodzimy z Sali za nauczycielem;

2) Po wejściu do szatni siadamy przy szafce ze swoim znaczkiem;

3) Pamiętamy o kolejności zakładania odzieży przed wyjściem na podwórko;

4) Kiedy jesteśmy ubrani ustawiamy się parami i czekamy na pozostałe dzieci;

5) Kiedy wszyscy są gotowi, wolnym krokiem wychodzimy z przedszkola;

6) Po powrocie z podwórka, przed wejściem do budynku – otrzepujemy buty z piasku, błota, śniegu, a następnie wycieramy buty o wycieraczkę;

7) Przy rozbieraniu się – pamiętamy o kolejności zdejmowania odzieży (odwrotnie niż przy ubieraniu);

8) Starannie składamy odzież i odkładamy na swoją półkę;

9) Dbamy o ład i porządek w szatni

10) W szatni rozmawiamy wyciszonym głosem;

11) Kiedy jesteśmy gotowi ustawiamy się w pary i czekamy na wejście do Sali.

 

4. Zasady zachowania się w sali zabaw:

1)  Używamy słów: proszę, przepraszam, dziękuję;

2)  Bieganie w sali jest zabronione;

3)  Wybieramy zabawę i kącik zabawy zgodnie z zainteresowaniami;

4) Zawsze odkładamy zabawki na swoje miejsce

5) Dzielimy się zabawkami z kolegami;

6) Podczas zabawy rozmawiamy wyciszonym głosem;

7) Bawimy się wg. przyjętych zasad zgodnej i bezpiecznej zabawy, tak, aby nie powodować zagrożenia i przykrości sobie i innym (nie wyrywamy sobie zabawek, bawimy się w wyznaczonych do tego miejscach, szanujemy zabawki, zabawę innych itp.)

 

5. Zasady zachowania się na placu zabaw:

1) Przed wyjściem załatwiamy potrzeby fizjologiczne, powoli, za nauczycielem, schodzimy schodami trzymając się poręczy;

2) Kiedy bawimy się zabawkami w piaskownicy, nie wyrywamy ich sobie, aby nie zrobić krzywdy sobie, bądź koledze obok;

3) Podczas zabawy w piaskownicy nie rzucamy na siebie, kolegów piaskiem, aby nie zaprószyć innym dzieciom i sobie oczu;

4) Do huśtawek podchodzimy wolnym krokiem;

5) Kiedy chcemy pohuśtać się, a na huśtawce jest inne dziecko, wówczas cierpliwie czekamy na swoją kolej;

6) Na huśtawce znajduje się tylko jedno dziecko;

7) Podczas zabawy na huśtawce nie stajemy na nogach, aby nie wypaść;

8) Nie zbliżamy się do huśtawki, na której huśta się kolega, aby nie zostać uderzonym;

9) Siadamy przodem do ruchu huśtawki i obiema rękoma trzymamy uchwytów huśtawki, aby z niej nie spaść;

10) Kiedy chcemy przerwać huśtanie informujemy o tym nauczyciela oraz kolegę i ostrożnie schodzimy, aby nie spaść i nie uderzyć się ;

11) Po skończonej zabawie w ogrodzie zbieramy wszystkie zabawki z piaskownicy i wkładamy do pojemnika;

12) Zbieramy inne zabawki, które zabraliśmy na plac zabaw;

13) Sprawnie reagujemy na umówiony sygnał nauczyciela.

 

6. Zasady zachowania się w czasie spaceru:

1) Wychodząc na spacer zakładamy kamizelki odblaskowe;

2) Idziemy wolnym krokiem, para za parą;

3) Nie wyprzedzamy żadnej pary;

4) Idziemy równym krokiem, aby nie robić za dużych odstępów między parami;

5) W czasie spaceru nie popychamy kolegów;

6) Kiedy musimy zatrzymać się z powodu, np. rozwiązanego buta, wówczas informujemy o tym nauczyciela;

7) Przechodzimy na drugą stronę ulicy tylko w miejscu do tego przeznaczonym (przejście dla pieszych) wg zasad ruchu drogowego.

 

 

 

 

7. Zasady zachowania się podczas wycieczki:

 • Wejście do autobusu i zachowanie w autobusie

1) Udając się na wycieczkę zakładamy kamizelki odblaskowe;

2) Po wyjściu z przedszkola, wolnym krokiem, para za parą idziemy do autobusu;

3) Do autobusu wchodzimy pojedynczo i zajmujemy wyznaczone miejsce;

4) Podczas jazdy nie wstajemy i nie chodzimy po autobusie, aby się nie uderzyć;

5) W autobusie rozmawiamy wyciszonym głosem;

6) W czasie jazdy nie jemy w autobusie;

7) Śmieci wyrzucamy do pojemników na to przeznaczonych;

8) Jeżeli w czasie jazdy poczuje się źle, informuję o tym nauczyciela;

9) Wychodzimy z autobusu wolnym krokiem, pojedynczo i stajemy na chodniku czekając na swoją parę i grupę;

10) Kiedy wszystkie dzieci wyjdą z autobusu i ustawią się parami, wówczas wolnym krokiem idą na wyznaczone miejsce lub do przedszkola.

 

 • W czasie wycieczki

1) Idziemy zwartą grupą, para za parą, na wyznaczone miejsce;

2) Nie oddalamy się od grupy;

3) Nie rozmawiamy z osobami nieznanymi i nie zabieramy od nich żadnych słodyczy lub zabawek;

4) Kiedy chcemy skorzystać z toalety informujemy o tym nauczyciela;

5) Idziemy do toalety tylko pod opieką osoby dorosłej;

6) Uważnie słuchamy i oglądamy przedstawiane rzeczy, miejsca;

 

 

8. Zasady zachowania się podczas zajęć:

1) Staramy się nie mówić głośno, gdy inni cicho pracują;

2) Z uwagą słuchamy nauczyciela lub innych kolegów, którzy się wypowiadają;

3) Nie przerywamy, gdy ktoś mówi;

4) Wykonujemy zadania zgodnie z poleceniem nauczyciela.

 

 

XI. Ewaluacja programu

         Program zostanie poddany ewaluacji.

Sposoby ewaluacji:

 • 1. Ankieta dla rodziców. (Zał. Nr 1)
 • 2. Arkusz obserwacji pracy nauczyciela (lustracja, hospitacja)
 • 3. Obserwacja bieżąca zachowań dzieci. (sytuacje codzienne, hospitacja diagnozująca)
 • 4. Sprawozdanie nauczyciela z realizacji programu. (Zał. Nr 2)
 • 5. Badanie dokumentów przebiegu nauczania (dziennik, plany pracy nauczycieli, sprawozdania z realizacji programu).
 • 6. Raport z ewaluacji programu.

 

Wyniki i wnioski z realizacji programu zostaną uwzględnione w planowaniu działań wychowawczych w następnym roku szkolnym.

Zakończenie

         Warto wiedzieć co znani pedagodzy sądzą o wychowaniu dzieci.

 

 • Wiersz Dorothy Law Nolte:

 

Dzieci uczą się życia od nas.

 • Dziecko krytykowane uczy się potępiać.
 • Dziecko żyjące w nieprzyjaźni uczy się agresji.
 • Dziecko wyśmiewane uczy się nieśmiałości.
 • Dziecko zawstydzane uczy się poczucia winy.
 • Dziecko żyjące w tolerancji nabiera cierpliwości.
 • Dziecko zachęcane uczy się wiary w siebie.
 • Dziecko rozumiane uczy się oceniać.
 • Dziecko traktowane uczciwie uczy się sprawiedliwości.
 • Dziecko żyjące w bezpieczeństwie uczy się ufać.
 • Dziecko przyjmowane takim jakie jest uczy się akceptować.
 • Dziecko traktowane sprawiedliwie uczy się prawdy.
 • Dziecko otoczone przyjaźnią uczy się szukać w świecie miłości

 

 • Prośba dziecka – Janusz Korczak

 

1)                 Nie psuj mnie. Dobrze wiem, że nie powinienem mieć tego wszystkiego, czego się domagam. To tylko próba sił z mojej strony.

2)                 Nie bój się stanowczości. Właśnie tego potrzebuję – poczucia bezpieczeństwa.

3)                 Nie bagatelizuj moich złych nawyków. Tylko ty możesz pomóc mi zwalczyć zło, póki jest to jeszcze w ogóle możliwe.

4)                 Nie rób ze mnie większego dziecka niż jestem. To sprawia, że przejmuję postawę głupio dorosłą.

5)                 Nie zwracaj mi uwagi przy innych ludziach, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. O wiele bardziej przejmuję się tym, co mówisz, jeśli rozmawiamy w cztery oczy.

6)                 Nie chroń mnie przed konsekwencjami. Czasami dobrze jest nauczyć się rzeczy bolesnych       i nieprzyjemnych.

7)                 Nie wmawiaj mi, że błędy, które popełniam, są grzechem. To zagraża mojemu poczuciu wartości.

8)                 Nie przejmuj się za bardzo, gdy mówię, że cię nienawidzę. To nie ty jesteś moim wrogiem, lecz twoja miażdżąca przewaga.

9)                 Nie zwracaj zbytniej uwagi na moje drobne dolegliwości. Czasami wykorzystuję je, by przyciągnąć twoją uwagę.

10)             Nie zrzędź. W przeciwnym razie muszę się przed tobą bronić i robię się głuchy.

11)             Nie dawaj mi obietnic bez pokrycia. Czuję się przeraźliwie tłamszony, kiedy nic z tego wszystkiego nie wychodzi.

12)             Nie zapominaj, że jeszcze trudno mi jest precyzyjnie wyrazić myśli. To dlatego nie zawsze się rozumiemy.

13)             Nie sprawdzaj z uporem maniaka mojej uczciwości. Zbyt łatwo strach zmusza mnie do kłamstwa.

14)             Nie bądź niekonsekwentny. To mnie ogłupia i wtedy tracę całą moją wiarę w ciebie.

15)             Nie odtrącaj mnie, gdy dręczę cię pytaniami. Może się wkrótce okazać, że zamiast prosić cię   o wyjaśnienia, poszukam ich gdzie indziej.

16)             Nie wmawiaj mi, że moje lęki są głupie. One po prostu są.

17)             Nie rób z siebie nieskazitelnego ideału. Prawda na twój temat byłaby w przyszłości nie do zniesienia. Nie wyobrażaj sobie, iż przepraszając mnie stracisz autorytet. Za uczciwą grę umiem podziękować miłością, o jakiej nawet ci się nie śniło.

18)             Nie zapominaj, że uwielbiam wszelkiego rodzaju eksperymenty. To po prostu mój sposób na życie, więc przymknij na to oczy.

19)             Nie bądź ślepy i przyznaj, że ja też rosnę. Wiem, jak trudno dotrzymać mi kroku w tym galopie, ale zrób, co możesz, żeby nam się to udało.

20)             Nie bój się miłości. Nigdy.

                                                                                                                                                                                                           Zał. Nr 1

                        Ankieta dla rodziców

                         

                        Szanowni  Państwo

Chcielibyśmy  poznać opinię Państwa o realizowanym w naszym przedszkolu programie wychowawczym. Uzyskane wyniki zostaną wykorzystane w dalszej pracy nad podwyższaniem jakości pracy przedszkola. Prosimy o zakreślenie wybranej odpowiedzi i krótkie uzasadnienie swojego wyboru.

                         

1.Czy znane są Państwu założenia programu wychowawczego przedszkola ?

a) tak

b) nie

c) częściowo

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

2.Czy dziecko przekazuje wiedzę dotycząca obowiązujących w przedszkolu zasad wychowawczych ?

a) tak

b) nie

c) czasami

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Czy utrwalacie Państwo w domu obowiązujące w przedszkolu zasady zachowania?

a) tak

b) nie

c) częściowo

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.Czy  jesteście Państwo zadowoleni z pracy wychowawczej przedszkola? 

a) tak

b) nie

c) częściowo

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. Czy program wychowawczy wymaga zmian ?

a) tak

b) nie

c) częściowo

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Serdecznie  dziękujemy

                                                                                                                                                                                                 Zał. Nr 2

 

Wzór sprawozdania nauczyciela z realizacji programu wychowawczego

 

1.Nazwisko, imię nauczyciela…………………………………………………………………………

 

2. Okres realizacji programu ………………………………………………………………………….

 

3.Uzyskane efekty we wdrażaniu zasad:

 

a) zachowania się dzieci podczas posiłków

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

b) zachowania się dzieci w łazience

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

c) zachowania się dzieci w szatni

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

d) zachowania się dzieci  w sali zabaw

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

e) zachowania się dzieci w innych sytuacjach (plac zabaw, spacer, wycieczka)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

4. Problemy z wyuczeniem zachowań (opisać w jakich sytuacjach)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

5. Autorefleksja (kierunki dalszych działań, konieczna pomoc w jakim zakresie, doskonalenie zawodowe w kierunku…, itp.)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

……………………………………………….

                                                                                                       data, podpis nauczyciela