O nas

 

 

„Szczęśliwe jest dziecko, które odnajduje na każdym
etapie drogi  wychowawcę zdolnego do udzielania mu pomocy
w stopniowym zdobywaniu sił i zapału koniecznych do
wypełniania jego ludzkiego przeznaczenia.”

M. Debesse

 

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

 

Nasze Przedszkole – Przedszkolem:

 

 • posiadającym swój własny, niepowtarzalny klimat, stworzony przez zespół ludzi oddanych całym sercem dzieciom.

 

 • otwartym na potrzeby Dzieci,  Rodziców, Nauczycieli, promującym nasze działania twórcze.

 

 • kreującym aktywnego wychowanka, otwartego na ludzi i otaczającą rzeczywistość z uwzględnieniem jego potrzeb, indywidualnych możliwości, dążeń, zainteresowań, uzdolnień i praw.

 

 

MISJA PRZEDSZKOLA

 

W naszym przedszkolu każde dziecko jest jednakowo ważne i kochane.

Maksymalnie wykorzystujemy potencjał dzieci niepełnosprawnych,

 które wraz z rówieśnikami zdobywają wiedzę i umiejętności na miarę własnych możliwości.

Działamy dla dobra wszystkich wychowanków i cieszymy z każdego sukcesu.

 

 

 

Dziecko:

 • Każdemu dziecku zapewniamy wszechstronny i bezpieczny rozwój zgodny z jego indywidualnym tempem rozwoju, umożliwiamy wyrównywanie szans edukacyjnych.
 • Kształtujemy u naszych wychowanków prawidłowe postawy w oparciu o pozytywne wzmacnianie.
 • W atmosferze integracji uczymy szacunku, życzliwości, zrozumienia i akceptacji dla siebie i dla innych.
 • Kształtujemy i rozwijamy postawy twórcze swoich wychowanków, stosujemy metody aktywne i techniki rozwijania zdolności twórczego myślenia.
 • Tworzymy warunki do przeżywania przez dziecko satysfakcji z własnego działania i   osiąganych sukcesów.
 • Wprowadzamy dziecko w świat wartości uniwersalnych: piękna, dobra, prawdy i miłości.
 • Odkrywamy i rozwijamy zdolności dzieci.

Absolwent:

 • Wychowujemy absolwenta, który jest osobą otwartą, twórczą i aktywną, współdziałającą w zespole, dobrze przygotowaną do podjęcia nauki w szkole.
 • Badamy losy absolwentów.

Nauczyciele:

 • Zapewniamy kompetentnych i życzliwych nauczycieli pracujących nowatorskimi metodami.
 • Nauczyciele ustawicznie doskonalą swoje umiejętności. Są innowacyjni i twórczy, mają swobodę działania.

Rodzice

 • Rodzice są naszymi sprzymierzeńcami w organizacji procesu wychowawczo-dydaktycznego. Jesteśmy partnerami, dążącymi do wspólnego celu, jakim jest dla nas rozwój DZIECKA.
 • Pełnimy rolę wspierającą i integrującą działania rodziny. Angażujemy rodziców do działania na rzecz przedszkola.

 

 

                                                                                 Główne cele edukacji przedszkolnej

               (Podstawa programowa wychowania przedszkolnego)

 

Celem przedszkola jest:

 

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

 

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

 

3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

 

4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

 

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

 

6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

 

7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

 

8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

 

9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

 

10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 

          Cele szczegółowe

 1. W przedszkolu dostosowuje się działania do możliwości rozwojowych dzieci.

 

 1. Przedszkole poszukuje i realizuje nowoczesne i skuteczne metody pracy z dziećmi, które umożliwiają dzieciom prawidłowy rozwój i osiągnięcie gotowości do podjęcia nauki w szkole.

 

 1. Nauczycieli wspomagają siebie nawzajem w organizowaniu i realizacji procesów wspomagania rozwoju dzieci oraz placówki, współpracują w zespołach.

 

 1. Oferta zajęć realizowanych w przedszkolu jest modyfikowana, wzbogacana i umożliwia rozwój zainteresowań dzieci.

 

 1.  Przedszkole realizuje znaną rodzicom koncepcję pracy, która jest analizowana i modyfikowana w razie potrzeb.