Koncepcja przedszkola

 

KONCEPCJA PRACY

PRZEDSZKOLA NR 19

W GDYNi

2012 r.

 

„Szczęśliwe jest dziecko, które odnajduje na każdym
etapie drogi  wychowawcę zdolnego do udzielania mu pomocy
w stopniowym zdobywaniu sił i zapału koniecznych do
wypełniania jego ludzkiego przeznaczenia.”

M. Debesse

 

ŹRÓDŁA OPRACOWANIA KONCEPCJI PRACY

PRZEDSZKOLA NR 19 w GDYNI

 

Koncepcja pracy przedszkola została opracowana zgodnie z podstawą wychowania przedszkolnego, Statutem przedszkola, wymaganiami wobec edukacji przedszkolnej (załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego), wynikami ewaluacji wewnętrznej, wnioskami z nadzoru pedagogicznego oraz samooceną. W wyniku samooceny oraz planów związanych z przekształceniem przedszkola w placówkę z oddziałami integracyjnymi dla dzieci z porażeniem mózgowym, określono wnioski na podstawie, których wskazano kierunki dalszych działań przedszkola.

Zmodyfikowana Koncepcja pracy przedszkola uwzględnia również zadania zawarte w Koncepcji funkcjonowania i rozwoju placówki na lata 2012- 2017 jaka została opracowana przez dyrektora w ramach konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola- 2013 r.  Została wspólnie opracowana z Radą Pedagogiczną po dokonaniu analizy  dotychczas realizowanych i podejmowanych działań, rozeznaniu potrzeb,  predyspozycji i zainteresowań nauczycieli oraz oczekiwań środowiska. Uwzględnia również zasoby i możliwości osobowe i materialne przedszkola.

Skoncentrowana jest na:

 • Na doskonaleniu tego wszystkiego, co udało się dotychczas wypracować  oraz na eliminowaniu słabych stron pracy przedszkola
 • Na poszukiwaniu i wprowadzaniu nowych zadań w proces opieki, wychowania i edukacji dzieci
 • Na realizację  przedsięwzięcia  wspieranego przez Prezydenta Miasta Gdyni, mającego na celu otwarcie w placówce oddziałów dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo z porażeniem mózgowym.

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

 

Nasze Przedszkole – Przedszkolem:

 

 • posiadającym swój własny, niepowtarzalny klimat, stworzony przez zespół ludzi oddanych całym sercem dzieciom.

 

 • otwartym na potrzeby Dzieci,  Rodziców, Nauczycieli, promującym nasze działania twórcze.

 

 • kreującym aktywnego wychowanka, otwartego na ludzi i otaczającą rzeczywistość z uwzględnieniem jego potrzeb, indywidualnych możliwości, dążeń, zainteresowań, uzdolnień i praw.

 

 

MISJA PRZEDSZKOLA

 

W naszym przedszkolu każde dziecko jest jednakowo ważne i kochane.

Maksymalnie wykorzystujemy potencjał dzieci niepełnosprawnych,

 które wraz z rówieśnikami zdobywają wiedzę i umiejętności na miarę własnych możliwości.

Działamy dla dobra wszystkich wychowanków i cieszymy z każdego sukcesu.

 

 

Dziecko:

 • Każdemu dziecku zapewniamy wszechstronny i bezpieczny rozwój zgodny z jego indywidualnym tempem rozwoju, umożliwiamy wyrównywanie szans edukacyjnych.
 • Kształtujemy u naszych wychowanków prawidłowe postawy w oparciu o pozytywne wzmacnianie.
 • W atmosferze integracji uczymy szacunku, życzliwości, zrozumienia i akceptacji dla siebie i dla innych.
 • Kształtujemy i rozwijamy postawy twórcze swoich wychowanków, stosujemy metody aktywne i techniki rozwijania zdolności twórczego myślenia.
 • Tworzymy warunki do przeżywania przez dziecko satysfakcji z własnego działania i   osiąganych sukcesów.
 • Wprowadzamy dziecko w świat wartości uniwersalnych: piękna, dobra, prawdy i miłości.
 • Odkrywamy i rozwijamy zdolności dzieci.

Absolwent:

 • Wychowujemy absolwenta, który jest osobą otwartą, twórczą i aktywną, współdziałającą w zespole, dobrze przygotowaną do podjęcia nauki w szkole.
 • Badamy losy absolwentów.

Nauczyciele:

 • Zapewniamy kompetentnych i życzliwych nauczycieli pracujących nowatorskimi metodami.
 • Nauczyciele ustawicznie doskonalą swoje umiejętności. Są innowacyjni i twórczy, mają swobodę działania.

Rodzice

 • Rodzice są naszymi sprzymierzeńcami w organizacji procesu wychowawczo-dydaktycznego. Jesteśmy partnerami, dążącymi do wspólnego celu, jakim jest dla nas rozwój DZIECKA.
 • Pełnimy rolę wspierającą i integrującą działania rodziny. Angażujemy rodziców do działania na rzecz przedszkola.

                                                                                 Główne cele edukacji przedszkolnej

               (Podstawa programowa wychowania przedszkolnego)

 

Celem przedszkola jest:

 

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

 

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

 

3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

 

4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

 

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

 

6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

 

7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

 

8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

 

9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

 

10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 

          Cele szczegółowe

 1. W przedszkolu dostosowuje się działania do możliwości rozwojowych dzieci.

 

 1. Przedszkole poszukuje i realizuje nowoczesne i skuteczne metody pracy z dziećmi, które umożliwiają dzieciom prawidłowy rozwój i osiągnięcie gotowości do podjęcia nauki w szkole.

 

 1. Nauczycieli wspomagają siebie nawzajem w organizowaniu i realizacji procesów wspomagania rozwoju dzieci oraz placówki, współpracują w zespołach.

 

 1. Oferta zajęć realizowanych w przedszkolu jest modyfikowana, wzbogacana i umożliwia rozwój zainteresowań dzieci.

 

 1.  Przedszkole realizuje znaną rodzicom koncepcję pracy, która jest analizowana i modyfikowana w razie potrzeb.

 

Świadczenia w zakresie przekraczającym realizację  podstawy  programowej  wychowania  przedszkolnego, obejmują:

 

1)  zajęcia  dodatkowo wspomagające  rozwój  dziecka zgodnie  z  jego możliwościami,

w  szczególności :

a)   gry i zabawy rozwijające samodzielność, zainteresowania i umiejętności

plastyczne, muzyczne, teatralne, konstrukcyjne,

b)   zajęcia rozwijające postawy aktywne i wyobraźnię wychowanków ,

c)   zajęcia kształtujące samodzielność, rozwijające umiejętności komunikacyjne,

społeczne i emocjonalne,

d)   gry, zabawy,  spacery i ćwiczenia gimnastyczne na świeżym  powietrzu,

wdrażające  do zdrowego stylu życia  i odpowiedzialności,

2) zabawy tematyczne, gry i ćwiczenia ogólnorozwojowe wspierające  przygotowanie

dziecka  do  osiągnięcia gotowości  szkolnej,  rozwijające  spostrzegawczość

wzrokową,  słuchową,  językową  oraz  sprawność manualną,

3)   autorskie programy własne przedszkoli, projekty oraz innowacje  pedagogiczne,  m.in.

adaptacja  dzieci w środowisku, wspieranie  zdolności twórczych, zainteresowań, programy

ekologiczne, prozdrowotne i inne

4)   organizowanie przez  przedszkola  uroczystości i innych  imprez  z  udziałem

rodziców,  rodziny i  przedstawicieli  środowiska lokalnego                      

 

                                                                       SPECYFIKA  PRACY

 

W dążeniu do realizacji celów edukacyjnych kierować się należy zasadą indywidualizacji pracy polegającą na dostosowaniu zadań do możliwości dziecka, wykorzystywaniu tych możliwości w największym stopniu oraz rozwijaniu ich.

Nauczyciel powinien:

– dostosować do możliwości dziecka czas pracy potrzebny do wykonania zadania

– stawiać przed dziećmi zróżnicowane zadania (inne dla dzieci o specyficznych możliwościach i potrzebach edukacyjnych, inne dla dzieci zdolnych o charakterze poszerzającym, rozwijającym zainteresowania)

– dopasowywać zadania do zainteresowań dziecka, tak aby były one czynnikiem motywującym

– organizować pracę w grupach

– organizować zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zdolnościach i zainteresowaniach

 

 Opis głównych metod stosowanych w przedszkolu:

 

Głównym czynnikiem decydującym o dynamice rozwoju dziecka jest jego aktywność, która przejawia się przede wszystkim przez samodzielnie podejmowaną działalność zabawową. Samorzutnej, spontanicznej zabawie nadać należy priorytetowe znaczenie.

Uznając aktywność dziecka za stymulator rozwoju konieczne jest stosowanie głównie metod czynnych: samodzielnych doświadczeń, kierowania własną działalnością, stawiania zadań do wykonania, ćwiczeń oraz metod aktywizujących – pedagogika zabawy, drama itp.

W realizacji celów wychowania przedszkolnego dziecko wspierane jest przez rodziców, którzy zachęcani są do czynnego uczestnictwa w urzeczywistnianiu zamierzeń wychowawczo- dydaktycznych i opiekuńczych

 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w godz. 8.00- 13.00.

Zajęcia w ramach podstawy programowej są nieodpłatne.

 

Świadczenia przedszkola przekraczające 5-godzinną podstawę programową wychowania przedszkolnego są odpłatne.

 

Wyżywienie płatne zgodnie z wybraną opcją: 3 posiłki (śniadanie+ II śniadanie, obiad, podwieczorek)- 5 zł dziennie

2 posiłki ( śniadanie+ II śniadanie, obiad)- 4,00

( obiad, podwieczorek)- 3,50

1 posiłek (obiad)- 2,50

 

RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA

 

6.00- 7.30 – Zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela w\g zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne tematyczne i inne.

Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym i wymagającym dodatkowego wsparcia.

 

7.30- 8.00   –  Zabawy ruchowe ; poranne ćwiczenia gimnastyczne.

 

8.00-8.30    –  Śniadanie poprzedzone czynnościami samoobsługowymi.

 

8.30- 9.00   – Czynności porządkowe i organizacyjne.

 

9.00- 10.00  – Zajęcia dydaktyczne realizowane w|g przyjętego programu wychowania przedszkolnego.

Cykliczne zajęcia umuzykalniające.

 

10.00- 10.15- Drugie śniadanie.

 

10.15- 11.45 – Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery \obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze i ogrodnicze\ lub zabawy ruchowe na

sali gimnastycznej.

 

11.45-13.00 –  Obiad poprzedzony czynnościami organizacyjny  i samoobsługowymi.

Odpoczynek poobiedni, czytanie książek, wykorzystanie technik relaksacyjnych.

 

13.00-14.15                   – Pobyt w ogrodzie, spacery, zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne.

Religia, zajęcia dodatkowe.

14.15-14.30 –  Podwieczorek poprzedzony czynnościami higieniczno- porządkowymi.

 

14.30-17.00 –  Swobodne zabawy. Zajęcia dodatkowe. Praca indywidualna z dzieckiem.

Swobodne zabawy dzieci w kącikach zainteresowań.

Praca indywidualna z dzieckiem, prace porządkowe.

Pobyt w ogrodzie przedszkolnym.

OFERTA  OPIEKUŃCZA, WYCHOWAWCZA I EDUKACYJNA PRZEDSZKOLA

 

 

W przedszkolu prowadzi się pracę opiekuńczo – wychowawczo- edukacyjną zgodnie z obowiązującą podstawą programową[1]                     i dopuszczonym przez dyrektora programem[2]-„Nasze przedszkole” Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby- Żabińskiej oraz „Razem w przedszkolu” Jolanty Andrzejewskiej, Jolanty Wieruckiej, WSiP.

Planowanie pracy z dziećmi uwzględnia wyniki obserwacji pedagogicznych,  mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci. Znajomość dziecka, tego na jakim etapie rozwoju się znajduje umożliwia dostosowanie wymagań do zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.

Planując oddziaływania wychowawcze nauczyciel ściśle współpracuje się z rodzicami w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.

W swojej pracy wykorzystują metody aktywizujące, pobudzające dzieci do działania, nabywania doświadczeń poprzez działanie: pedagogika zabawy, ruch rozwijający W.Sherborne, radosna kinezjologia, ruch wg Labana, edukację przez ruch wg D.Dziamskiej, matematyka E.Gruszczyk- Kolczyńskiej, poranny krąg, origami płaskie i przestrzenne, burza mózgów, elementy dramy oraz wiele innych.

Zadania rocznych planów pracy opiekuńczo –wychowawczo-edukacyjnych są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego, uwzględniają jej zalecenia, potrzeby wychowanków, rodziców, nauczycieli i środowiska lokalnego.

Przedszkolne planowanie uwzględnia stały kalendarz imprez okolicznościowych oraz tradycje. Organizujemy: pasowanie na przedszkolaka (dzieci najmłodsze), pasowanie na starszaka (dzieci odbywające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne), obchody Dnia Niepodległości, Wigilię dla dzieci i pracowników przedszkola, Dzień Babci i Dziadka (wszystkie grupy), Jasełka, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Pożegnanie starszaków, Festyn Rodzinny, zakończenie roku szkolnego oraz inne uroczystości wynikające z realizacji zadań np. Dzień Dyni, Dzień Rycerski, Dzień czerwony, Dzień Misia itp.

Poza tym kadra pedagogiczna angażuje się w liczne nie planowane działania organizowane przez gminę, inne przedszkola, domy kultury itp. Np. Cała Polska Czyta Dzieciom, Góra grosza itp.

 

W przedszkolu organizowane są następujące zajęcia:

–  j.angielski – dla wszystkich dzieci bezpłatny.

-Religia

 

Nauczyciele w celu rozwijania uzdolnień i zainteresowań dzieci prowadzą nieodpłatne zabawy:

–  Kasztanowy teatrzyk  – zbwawy teatralne

–  Paluszkiem po mapie

–  Kolorowy świat fantazji

–  Foto świat

-Taniec z przedszkolakami

– W kręgu dźwięków gitary- zabawy z muzyką i śpiewem

 

W przedszkolu wdrażany jest Program wychowawczy Przedszkola Nr 19 w Gdyni opracowany przez H.Meyer, M. Sadowska przy współudziale nauczycieli, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców.

 

Przedszkole podejmuje liczne działania przy współpracy i na rzecz środowiska lokalnego i rodzinnego. Jest to współpraca ciągła, systematyczna oparta o opracowywane projekty, plany i harmonogramy współpracy. Przedszkole od wielu lat współpracuje z

– Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, która wspomaga swoją wiedzą nauczycieli i rodziców (konsultacje, pogadanki, spotkania – np. oraz dokonuje badań przesiewowych dzieci 5 i 6 letnich pod kątem gotowości szkolnej, diagnozuje dzieci pod kątem ich rozwoju, trudności w przyswajaniu )

– Dziennym Ośrodkiem Pomocy Społecznej- Wzgórze Św. Maksymiliana

– Radą Dzielnicy Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana

– Ośrodkiem Wczesnej Interwencji- udział w festynach, przedstawieniach, konsultacje związane z przekształceniem placówki, przyjmowanie do przedszkola pacjentów ośrodka.

– Szkołą muzyczną – uczestniczenie w koncertach, zajęciach o tematyce związanej z muzyką. Dzieci biorą udział w „przesłuchaniach” w celu rekrutacji do szkoły muzycznej.

– Szkołą Podstawową Nr 23 w Gdyni- udział we wspólnych spotkaniach, uroczystościach w przedszkolu i szkole, zapoznawanie dzieci z budynkiem i funkcjonowaniem szkoły w celu lepszej adaptacji

– Przedszkolem Nr 25 w Gdyni- integracja dzieci, podejmowanie zadań, współpraca Rad Pedagogicznych

– Hospicjum Św. Wawrzyńca – sadzenie żonkili, branie udziału w akcjach Żonkil dla Hospicjum oraz konkursach dla dzieci, przekazywanie upominków dla pensjonariuszy wykonane przez dzieci, zbieranie datków

– Parafią Św. Franciszka Wzgórze Św. Maksymiliana

– Miejską Biblioteką Publiczną Filia Nr 14 biblioteka pod Makami, Biblioteką Nr   Wzgórze Św. Maksymiliana

– Komisariatem Policji- prelekcje, udział w festynach, zwiedzanie komisariatu

– Strażą Pożarną- wizyty w Staży pożarnej, udział w festynach, pokazach

– Szkołą językową BEST –

 

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna

 

 

Zgodnie z podstawą programową nauczycieli ma obowiązek diagnozowania rozwoju dziecka, prowadzenia obserwacji w celu indywidualizacji zadań, dostosowania ich do możliwości dziecka. Na podstawie zebranych informacji, a także diagnoz i opinii z poradni psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu organizowana jest pomoc psychologiczno- pedagogiczna zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1489z póź. zm.) oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. Nr 23, poz. 133)

Pomoc psychologiczna polega na rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych, edukacyjnych,  możliwości psychofizycznych dziecka oraz na zaspokajaniu tych potrzeb z uwzględnieniem indywidualnych możliwości. Pomoc ta wynika z niepełnosprawności, innego rodzaju specjalnych potrzeb edukacyjnych, wychowawczych ale także ze szczególnych uzdolnień.

 

 

Wszystkie działania przedszkola zmierzają do wspomagania rozwoju dzieci poprzez wspólną zabawę, naukę dostosowaną do ich potrzeb rozwojowych oraz stwarzanie warunków do aktywność wychowanków

 

 

 

NADZÓR PEDAGOGICZNY

 

 

 1. 1.     PODSTAWA PRAWNA

 

art.35 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz. U. Nr 256 z 2004 r., poz. 2572  z późniejszymi zmianami

§ 21 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie  nadzoru pedagogicznego.

 1. CELE NADZORU

 

ü  Ocena stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola i nauczycieli.

ü  Analiza i ocena efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola.

ü  Udzielanie pomocy nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

ü  Inspirowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych.

 

 1. FORMY NADZORU

 

ü  Ewaluacja

ü  Kontrola

ü  Wspomaganie nauczycieli

 

 

EWALUACJA

 

§ 21. 2.

Organizacja ewaluacji wewnętrznej i wykorzystanie jej wyników do doskonalenia jakości pracy przedszkola (całościowa)

Obszar I

                             Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej

Wymagania

1.1.         Dzieci nabywają nowe umiejętności

1.2.         Dzieci są aktywne

1.3.         Normy społeczne są respektowane

 

Obszar II

Procesy zachodzące w przedszkolu służące jego rozwojowi

Wymagania

2.1.      Koncepcja pracy przedszkola

2.2.      Oferta zajęć  umożliwia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego

2.3.      Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci  mają charakter zorganizowany

2.4.      Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są efektem współdziałania nauczycieli

2.5.      Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans

 

 

 

 

 

Obszar III

                              Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

Wymagania

3.1.     Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju

3.2.     Wykorzystywane są Informacje o losach dzieci, które uczęszczały do przedszkola

3.3.     Promowana jest  wartość wychowania przedszkolnego

3.4.     Rodzice są partnerami przedszkola

 

Obszar IV

                             Zarządzanie przedszkolem

Wymagania

4.1.      Funkcjonuje współpraca w zespołach

4.2.     Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny

4.3.     Przedszkole ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie

 

 

KONTROLA WEWNĘTRZNA

 

 

Kontrola wewnętrzna, czyli przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola;

 

WSPOMAGANIE NAUCZYCIELI

 

Wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:

 • organizowanie szkoleń i narad,
 • motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego,
 • przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających z nadzoru pedagogicznego.

 

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK, KTÓRE MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE W OBSZARACH, O KTÓRYCH MOWA W § 7 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA, NA POZIOMIE D I POZIOMIE B

 

 

I.   WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI

 

1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ PRZEDSZKOLA.  

Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.

Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.

 

Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B 
1.1. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. W przedszkolu diagnozuje się i analizuje osiągnięcia dzieci, uwzględniając ich możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz. Wdrożone wnioski przyczyniają się do rozwijania umiejętności dzieci.
1.2. Dzieci są aktywne 

 

Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w przedszkolu.

 

 

Dzieci są wdrażane do samodzielności w podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju.
1.3.Respektowane są normy społeczne 

 

 

Dzieci czują się w przedszkolu bezpiecznie.W przedszkolu diagnozuje się zachowania dzieci. Podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje.W przedszkolu analizuje się podejmowane działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań, ocenia się ich skuteczność oraz modyfikuje w razie potrzeb.

 

 

 

 1. 2.        PROCESY ZACHODZĄCE W PRZEDSZKOLU.

 

Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.

W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.

 

Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B
2.1. Przedszkole ma koncepcję pracy Przedszkole działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną koncepcją pracy. Koncepcja pracy przedszkola jest analizowana i modyfikowana w razie potrzeb.

Koncepcja pracy przedszkola jest znana rodzicom i przez nich akceptowana.

 

2.2. Oferta zajęć umożliwia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

 

Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu wynika z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Oferta zajęć odpowiada potrzebom dzieci.

 

 

 

 

Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu jest modyfikowana, wzbogacana i umożliwia rozwój zainteresowań dzieci.Przedszkole realizuje nowatorskie rozwiązania programowe.

 

2.3. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci mają charakter zorganizowany 

 

 

 

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są realizowane w przedszkolu z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobu realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci przebiegające w przedszkolu są planowane.

 

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci przebiegające w przedszkolu są monitorowane i doskonalone.Wnioski z monitorowania procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są wykorzystane w planowaniu tych procesów.

 

2.4. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są efektem współdziałania nauczycieli Nauczyciele współdziałają w tworzeniu i analizie procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci podejmowanych w przedszkolu.  Nauczyciele wspomagają siebie nawzajem w organizowaniu i realizacji procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. 

 

2.5. Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych 

 

 

 

 

 

 

 

W przedszkolu rozpoznaje się możliwości i potrzeby rozwojowe dzieci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przedszkolu dostosowuje się działania do możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci, uwzględniając indywidualizację procesu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 3.        FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU LOKALNYM.

 

Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.

Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.

Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.

 

 

Wymaganie 

 

Charakterystyka wymagania na poziomie D 

 

Charakterystyka wymagania na poziomie B 

 

3.1. Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju 

 

 

Przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska.Przedszkole współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku.

 

 

 

W działaniach przedszkola są uwzględniane możliwości i potrzeby środowiska.Współpraca przedszkola z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku wpływa korzystnie na rozwój dzieci.

 

 

3.2. Wykorzystywane są informacje o losach dzieci, które uczęszczały do przedszkola Przedszkole wykorzystuje informacje o losach dzieci, które uczęszczały do przedszkola, do doskonalenia efektów nauczania i wychowania.  Dzieci, które uczęszczały do przedszkola, dobrze sobie radzą w szkole. 

 

3.3. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego 

 

 

Przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie zajęć prowadzonych w przedszkolu oraz podejmowanych działaniach.Przedszkole informuje środowisko o celowości i skuteczności podejmowanych przez przedszkole działań. Przedszkole promuje w środowisku wartość wychowania przedszkolnego.Przedszkole jest pozytywnie postrzegane w środowisku.
 3.4. Rodzice są partnerami przedszkola  

Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy.

Przedszkole wspiera rodziców w wychowaniu dzieci.

Rodzice współdecydują w sprawach przedszkola i uczestniczą w podejmowanych działaniach.

 

 

 

4. ZARZĄDZANIE PRZEDSZKOLEM.Zarządzanie zapewnia sprawne funkcjonowanie przedszkola.

 

 

 

Wymaganie  Charakterystyka wymagania na poziomie  D        Charakterystyka wymagania na poziomie B 
4.1. Funkcjonuje współpraca w zespołach  Nauczyciele pracują zespołowo i analizują efekty swojej pracy. Nauczyciele wspólnie planują działania podejmowane w przedszkolu, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy współpracy.
  

 

4.2. Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny

 

 

Nauczyciele są angażowani w ewaluację wewnętrzną podejmowaną w przedszkolu.

Wnioski wynikające z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego są wykorzystywane do planowania pracy przedszkola.

 

 

 

 

Ewaluacja wewnętrzna jest prowadzona z udziałem zespołów nauczycieli.

Wnioski wynikające z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego służą do wprowadzania zmian w funkcjonowaniu przedszkola i są wykorzystywane do rozwoju przedszkola.

4.3. Przedszkole ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych w przedszkolu programów wychowania przedszkolnego. Podejmowane są skuteczne działania wzbogacające warunki lokalowe i wyposażenie przedszkola w celu poprawy warunków realizacji przyjętych w przedszkolu programów wychowania przedszkolnego i poszerzania oferty zajęć.

 

 

 

 

 

 [1]Załącznik nr 1 do rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4 poz.17)

[2] Rozporządzenia MEN z dnia 08 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. z 2009r. Nr 89, poz.730)