Informacje

KONTAKT

Przedszkole nr 19

81-425 Gdynia

Ul. Harcerska 4

tel.6221242

e mail- ps19gdy@wp.pl

www.przedszkolekasztanowe.edu.pl

 

 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w godz. 8.00- 13.00.

Zajęcia w ramach podstawy programowej są nieodpłatne.

 

Świadczenia przedszkola przekraczające 5-godzinną podstawę programową wychowania przedszkolnego są odpłatne- 1zł każda kolejna godzina

 

Wyżywienie płatne zgodnie z wybraną opcją: 3 posiłki (śniadanie+ II śniadanie, obiad, podwieczorek)- 5 zł dziennie

2 posiłki ( śniadanie+ II śniadanie, obiad)- 4,00

( obiad, podwieczorek)- 3,50

1 posiłek (obiad)- 2,50

 

ZAJĘCIA DODATKOWE

– Język angielski

-religia

ZABAWY ROZWIJAJĄCE UZDOLNIENIA I ZAINTERESOWANIA DZIECI

Kasztanowy teatrzyk, kółko gitarowe,  Wyczarowana z filcu, Posługuję się igła i nitką, Taniec z przedszkolakami, kółko plastyczne

 

W przedszkolu zatrudniony jest  logopeda i nauczyciel wspomagający.

logopeda mgr. Anna Jachowska

nauczyciel wspomagający – Aleksandra Stochmal

 

                      RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA

6.00- 7.30 – Zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela w\g zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne tematyczne i inne.

                    Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym i wymagającym dodatkowego wsparcia.

7.30- 8.00   –  Zabawy ruchowe ; poranne ćwiczenia gimnastyczne.

8.00-8.30    –  Śniadanie poprzedzone czynnościami samoobsługowymi.

8.30- 9.00   – Czynności porządkowe i organizacyjne.

9.00- 10.00  – Zajęcia dydaktyczne realizowane w|g przyjętego programu wychowania przedszkolnego.

                       Cykliczne zajęcia umuzykalniające.

10.00- 10.15- Drugie śniadanie.

10.15- 11.45 – Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery \obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze i ogrodnicze\ lub zabawy ruchowe na

                        sali gimnastycznej.

11.45-13.00 –  Obiad poprzedzony czynnościami organizacyjny  i samoobsługowymi.

                        Odpoczynek poobiedni, czytanie książek, wykorzystanie technik relaksacyjnych.

13.00-14.15                   – Pobyt w ogrodzie, spacery, zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne.

  Religia, zajęcia dodatkowe.

14.15-14.30 –  Podwieczorek poprzedzony czynnościami higieniczno- porządkowymi.

14.30-17.00 –  Swobodne zabawy. Zajęcia dodatkowe. Praca indywidualna z dzieckiem.

                        Swobodne zabawy dzieci w kącikach zainteresowań.

                        Praca indywidualna z dzieckiem, prace porządkowe.

                        Pobyt w ogrodzie przedszkolnym.

PLAN PRACY GRUP

Gr. I Biedronki

Nauczyciele: Martyna Wojciechowska,dyr. Mirosława Sadowska,

v-ce dyr. Hanna Mayer

                               Pomoc nauczyciela: Marzena Gobicka

                                   Pracownik obsługi: Barbara Kulik

Gr. II Motylki

Nauczyciele: Joanna Pega, Ewa Gołembowska

                    Pracownik obsługi: Iwona Podeszwiak

Gr. III Rybki

Nauczyciele: Ewa Łukasiewicz Tołczyk, Magdalena Kramkowska

Pracownik obsługi:Katarzyna Ruszkowska

Gr. IV  Żabki

Nauczyciele: Edyta Sitko-Bajorska, Małgorzata Szymichowska

                    Pracownik obsługi: Krystyna Zach

Gr. V Mrówki z zerówki

Nauczyciele: Aleksandra Stochmal, Katarzyna Rutkowska

Pracownik obsługi: Mirosława Fikus

ODPŁATNOŚCI

Wpłaty przelewem prosimy dokonywać do 12 każdego miesiąca

Numer konta

koszty wyżywienia 05 1440 1026 0000 0000 1252 5931

koszty stałe 27 1440 1026 0000 0000 1252 5923

KONTO RADY RODZICÓW

38 1440 1084 0000 0000 1386 2281 NORDEA BANK

Szczęśliwe jest dziecko, które odnajduje na każdym
etapie drogi  wychowawcę zdolnego do udzielania mu pomocy
w stopniowym zdobywaniu sił i zapału koniecznych do
wypełniania jego ludzkiego przeznaczenia.”

M. Debesse

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

 

Nasze Przedszkole – Przedszkolem:

 

 • posiadającym swój własny, niepowtarzalny klimat, stworzony przez zespół ludzi oddanych całym sercem dzieciom.

 

 • otwartym na potrzeby Dzieci,  Rodziców, Nauczycieli, promującym nasze działania twórcze.

 

 • kreującym aktywnego wychowanka, otwartego na ludzi i otaczającą rzeczywistość z uwzględnieniem jego potrzeb, indywidualnych możliwości, dążeń, zainteresowań, uzdolnień i praw.

 

 

MISJA PRZEDSZKOLA

 

W naszym przedszkolu każde dziecko jest jednakowo ważne i kochane.

Maksymalnie wykorzystujemy potencjał dzieci niepełnosprawnych,

 które wraz z rówieśnikami zdobywają wiedzę i umiejętności na miarę własnych możliwości.

Działamy dla dobra wszystkich wychowanków i cieszymy z każdego sukcesu.

 

 

 

Dziecko:

 • Każdemu dziecku zapewniamy wszechstronny i bezpieczny rozwój zgodny z jego indywidualnym tempem rozwoju, umożliwiamy wyrównywanie szans edukacyjnych.
 • Kształtujemy u naszych wychowanków prawidłowe postawy w oparciu o pozytywne wzmacnianie.
 • W atmosferze integracji uczymy szacunku, życzliwości, zrozumienia i akceptacji dla siebie i dla innych.
 • Kształtujemy i rozwijamy postawy twórcze swoich wychowanków, stosujemy metody aktywne i techniki rozwijania zdolności twórczego myślenia.
 • Tworzymy warunki do przeżywania przez dziecko satysfakcji z własnego działania i   osiąganych sukcesów.
 • Wprowadzamy dziecko w świat wartości uniwersalnych: piękna, dobra, prawdy i miłości.
 • Odkrywamy i rozwijamy zdolności dzieci.

Absolwent:

 • Wychowujemy absolwenta, który jest osobą otwartą, twórczą i aktywną, współdziałającą w zespole, dobrze przygotowaną do podjęcia nauki w szkole.
 • Badamy losy absolwentów.

Nauczyciele:

 • Zapewniamy kompetentnych i życzliwych nauczycieli pracujących nowatorskimi metodami.
 • Nauczyciele ustawicznie doskonalą swoje umiejętności. Są innowacyjni i twórczy, mają swobodę działania.

Rodzice

 • Rodzice są naszymi sprzymierzeńcami w organizacji procesu wychowawczo-dydaktycznego. Jesteśmy partnerami, dążącymi do wspólnego celu, jakim jest dla nas rozwój DZIECKA.
 • Pełnimy rolę wspierającą i integrującą działania rodziny. Angażujemy rodziców do działania na rzecz przedszkola.

                                                                                 Główne cele edukacji przedszkolnej

               (Podstawa programowa wychowania przedszkolnego)

 

Celem przedszkola jest:

 

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

          Cele szczegółowe

 1. W przedszkolu dostosowuje się działania do możliwości rozwojowych dzieci.
 1. Przedszkole poszukuje i realizuje nowoczesne i skuteczne metody pracy z dziećmi, które umożliwiają dzieciom prawidłowy rozwój i osiągnięcie gotowości do podjęcia nauki w szkole.
 1. Nauczycieli wspomagają siebie nawzajem w organizowaniu i realizacji procesów wspomagania rozwoju dzieci oraz placówki, współpracują w zespołach.
 1. Oferta zajęć realizowanych w przedszkolu jest modyfikowana, wzbogacana i umożliwia rozwój zainteresowań dzieci.
 1.  Przedszkole realizuje znaną rodzicom koncepcję pracy, która jest analizowana i modyfikowana w razie potrzeb.